TOP > Cultural Facilities
Find by Area Gallery Accostage Takamatsu Heike Monogatari Wax Museum Shikoku-Mura Takamatsu City Aji Branch Office Takamatsu City Shirobana Park Junai-no-Seichi Aji Tourisum and Exchange Center Georege Nakashima Memorial Gallery Takamatsu City Fusazaki Park Murebito Yakudo Gallery Takamatsu City Stone Museum Heart Museum Ishiakari (Stone Lantern) Exhibition Hall Stone Museum Strolling Road (Yoichi Park) Find from List

Find from List

Find by Area

Takamatsu City Aji Branch Office

Takamatsu City Aji Branch Office

Stone Museum

Stone Museum

Murebito Yakudo Gallery

Murebito Yakudo Gallery

Ishiakari (Stone Lantern) Exhibition Hall

Shikoku-Mura

Shikoku-Mura

Junai-no-Seichi Aji Tourisum and Exchange Center

Junai-no-Seichi Aji Tourisum and Exchange Center

Takamatsu City Shirobana Park

Takamatsu City Shirobana Park

Georege Nakashima Memorial Gallery

Georege Nakashima Memorial Gallery

Stone Carving Strolling Road (Yoichi Park)

Gallery Accostage

Gallery Accostage

Heart Museum

Heart Museum

Takamatsu City Stone Museum

Takamatsu City Stone Museum

Takamatsu City Fusazaki Park

Takamatsu City Fusazaki Park

Takamatsu Heike Monogatari Wax Museum

Takamatsu Heike Monogatari Wax Museum